انتړ سرويس ميګران مديټرانی

Rompre la barrière des langues

مرکو ته آسانتيا ورکول

مونږ ډهغو کسان چه په فرانسوی ژبې هيڅ او يا لږ خبری کوي ځواب ورکوو چه ډهغوی غږ اوريډاې ښي او خپل حق ته ورسيږي او پوه شي
په کال 1984 تاسيس شوې انتر سرويس ميګران مډيټراني يو سازمان ډې ډ قانون ډ1901 کال په اساس ډاجتماعی خدماتو په هدف بی له ګټه فعاليټ کوي

زموږ هدف د اړيکی آسانتیا دې هغه کسان چه هيڅ او يا لږ په فرانسوی ژبی پوهيږي او دلته اوسېږي موږ د هغوي سره ډترجمانې له لاري د ورځني ژوند, د دولتې او ادارې کارونه,ډ هغوي ډ ژونډ ډ مطابقت ورکولو او خصوصآ د بنيادی د حقوق د رسولو مرسته کوو

En savoir plus
Comment fonctionnons-nous ?

Nous réalisons une mission sociale et solidaire avec l'aide de notre réseau d'interprètes et traducteurs professionnels ainsi qu'avec le soutien de bénévoles et de l'État. Nos locaux sont situés dans le quartier de Noailles, en plein centre de Marseille.

En savoir plus
انتر سرويس ميګران مډيټرانه تعهډ کوي

 يوځای کيډو انترسرويس ميګران مډيترانی سره دموږ ارزښتونو سره مخامخ کيږي خپل لږ وخت هغوي ته ورکړي او وخت يی تاسو انتخاب کړي , تاسو تجربی ارزشت رنا کیږی,خپل اړيکې ټولنې سره زياته تينګ کړي 

متعهډ ښي موږ سره